วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ประวัติโดยย่อ

ประวัติโดยย่อ
พ ร ะ ค รู วิ สุ ท ธ สี ล า ก ร
(หลวงพ่อแดง)

อดีตเจ้าอาวาสวัดช่องลม ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

        พระครูวิสุทธสีลากร สถานะเดิมชื่อ วิเชียร (แดง) จิรสุวรรณ  เกิดเมื่อ ๑๑ค่ำ เดือนยี่ ปีมะเมีย
ตรงกับวันพุธที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๖๒   บิดาชื่อนายจันทร์  มารดาชื่อนางเอี่ยม  จิรสุวรรณ ณ บ้านเลขที่ 30  หมู่  2  ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี  โดยมีพี่น้องร่วมบิดา - มารดา ดังนี้

๑. นายพุฒ (พุฒ) จิรสุวรรณ      ถึงแก่กรรม

๒. นายบุญมี (อ้น) จิรสุวรรณ      ถึงแก่กรรม

๓. นางสาวทองพูน (หนู) จิรสุวรรณ      ถึงแก่กรรม

๔.นายวิเชียร (แดง) จิรสุวรรณ   ต่อมา คือ ท่านพระครูวิสุทธสีลากร

๕. นางสาวทองหยิบ (ต้อย) จิรสุวรรณ      ถึงแก่กรรม

๖. เด็กหญิงไม่ทราบชื่อ (เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็ก)

๗. นางสาวสุขใจ (สุข)      จิรสุวรรณ

๘. นางสาวอรุณี (เล็ก)      จิรสุวรรณ


การศึกษา

ปีพุทธศักราช ๒๔๗๙ สำเร็จวิชาประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔  ที่โรงเรียนวัดช่องลม ตำบลบางทราย
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี


รับราชการทหาร

     ปีพุทธศักราช ๒๔๘๒     นายวิเชียร ได้เข้ารับราชการทหาร เป็นพลทหาร สังกัดกองพันนาวิกโยธิน ๒ ฐานทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี ได้เข้าร่วมปฎิบัติการรบในสงครามมหาเอเชียบูรพา ภายหลังปลดประจำการ จ่าตรี วิเชียร จิรสุวรรณ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณฯ โปรดเกล้าพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ  (สงครามอินโดจีน) ปีพุทธศักราช ๒๔๘๔


ครอบครัว

     ภายหลังปลดประจำการฯ จ่าตรีวิเชียร จิรสุวรรณ กลับมาอาศัยที่บ้าน โดยประกอบอาชีพประมงที่บ้านของลุงและป้า ต่อมาได้ไปรับจ้างด้านการประมงที่บ้าน นางเรือน อุดมสวัสดิ์ ปลายสะพานเทพประสาท และสมรสกับ นางสาวลออ นาคปฐม มีธิดา ๑ คน คือ นางมณฑาทิพย์ จิรสุวรรณอุปสมบท

     ปี พ.ศ.๒๔๘๘ อุปสมบท ณ วัดช่องลม ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ได้รับฉายา โดยมี

     พระชลธารธรรมวาที (ฮง ปภฺกโร) วัดราษฎร์บำรุง ชลบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

     พระมหาประพันธ์ กิตตสาโร วัดกลาง เป็นพระกรรมวาจาจารย์

     พระอธิการขจร วัดช่องลม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

     ปี พ.ศ.๒๔๙๒ สอบได้ นธ.เอก สำนักเรียนวัดช่องลม ตำบลบางทราย
     ปี พ.ศ.๒๕๐๑ สอบได้บาลีปาฎิโมกข์ ของพระคณาธิการจังหวัดชลบุรี
     ปี พ.ศ.๒๕๒๖ รักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาส
                            ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดช่องลม อ.เมือง จ.ชลบุรี

สมณศักดิ์และเกียรติคุณที่ได้รับ

     ปี พ.ศ.๒๕๒๗  พระครูสมุห์ ฐานานุกรมใน สมเด็จพระณาณสังวร เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพ (ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง สมเด็จพระสังฆราชฯ)
     ปี พ.ศ.๒๕๓๒  พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฏร์ ชั้นโท ราชทินนามที่ พระครูวิสุทธสีลากร
     ปี พ.ศ.๒๕๔๑   พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฏร์ ชั้นเอก ที่ราชทินนามเดิม
     ปี พ.ศ. ๒๕๔๘  พระครูสัญญาบัตรเทียบเท่า ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก
 ที่ราชทินนามเดิม


มรณภาพ

    ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่านพระครูวิสุทธสีลากร เริ่มมีอาการอ่อนเพลีย ด้วยวัยที่สูงถึง ๙๑ ปี ทำให้เดินตามปกติไม่ได้  สุขภาพกายและใจถดถอยลง จนต้องเข้ารับการรักษาการอาพาธ ที่โรงพยาบาลระยะหนึ่ง
  
    จนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๒  เวลา ๑๒.๔๕ น.  ท่านพระครูวิสุทธสีกร (หลวงพ่อแดง) ได้มรณภาพลงอย่างสงบด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต  ณ ห้อง ๒๐๓  ชั้น๓ ตึกสังฆปริณายก (ตึกสงฆ์) โรงพยาบาลชลบุรี  สิริอายุได้ ๙๑ปี ๘ เดือน ๒๓วัน   ๖๕ พรรษา


ลาลับแล้ว...ร่มโพธิ์ทองของปวงศิษย์

    ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยประมาณ  ได้มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ณ ศาลาสหบุญ  วัดช่องลม  โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๓ วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ เป็นประธานฯ

     พิธีสวดอภิธรรมศพ อุทิศถวายแด่ " ท่านพระครูวิสุทธสีลากร"  มีศิษยานุศิษย์ ข้าราชการ หน่วยงาน ต่างๆ ดำเนินไปอย่างยาวนานถึง ๑๒๑ วัน

    ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๒  กำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ  ท่านพระครูวิสุทธสีลากร  โดยมี พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๓ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และ นายเสนีย์ จิตตเกษม  เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส

    พิธีฌาปนกิจ (เผาจริง) กำหนดมีขึ้นในช่วงค่ำ  โดยท่านพระเทพสุธาจารย์ วัดเขาบางทราย ชลบุรี  ประธานฝ่ายสงฆ์  นางสาวจำรัส กงทอง (ตัวแทนอุบาสก อุบาสิกาฯ) และนางมณฑาทิพย์ จิรสุวรรณ  (บุตรสาวหลวงพ่อแดง)  ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลและวางดอกไม้จันท์ ส่ง"หลวงพ่อแดง" สู่สวรรค์

ไม่มีความคิดเห็น: